Kombi Arıza


Servis Numaralar?

servis no Telefon deste?i 7/24 bulunmaktad?r. Resmi bayramlarda da çal???yoruz. Sahadaki arkada?lar?m?za ise y?l?n 365 günü sabah 7 ile 22 saatleri aras?nda çal??maktad?r. Ayr?ca y?lba??nda çal???yoruz Kurban Bayram? Ramazan Bayram? gibi dini bayramlar?m?zda da çal??maktay?z..


Kombi Ar?za Servis

Maltepe Vaillant klima servisi olarak bölge de hizmet vermekteyiz. klima servisi hizmetlerimiz klima ar?za bak?m onar?m hizmetleri E?er uygun görürseniz servis hizmetimiz bu ?ekilde devam eder. Bize ileti?im numaram?zdan ula?arak kliman?z da meydana gelen ar?za sorununu çözebilirsiniz. Ustalar?m?z E?er servis i?lemini gerçekle?tirdi ise makinan?n ar?zas? giderildi ise veya petek temizli?i i?lemi yap?ld?ysa kombiniz de bak?n veya klima bak?m? klima gaz dolumu gibi i?lemler gerçekle?tirdi ise veyahut herhangi bir i?lem istemedi?i iseniz size servis formu b?rakacakt?r.. Klima ar?za, klima bak?m?, klima sökme ve takma i?lemi, klima gaz dolumu ve benzeri hizmetlerimizle çal??maktay?z. Diyelim ki Herhangi bir i?lem istemiyorsunuz Sadece kontrol için ça??rd?n?z Bu nedenle servis ücreti mü?terimiz taraf?ndan ustalar?m?za ödenir.


Kombi Servis Numaralar?

Bu servis formu üzerinde telefon numaran?z? ve firmam?zla ilgili bilgiler bulunmaktad?r Ayr?ca sizden yap?lan i?lemin ne oldu?u ile ilgili bilgi bulunmaktad?r. Servis formunu kaybetmeyiniz Örne?in ileride size girerek yedek parça de?i?imi yapt? isek ayn? yedek parça ile ilgili ya?ad???n?z bir y?l içerisindeki ilk sorunda servis program?ndaki numaram?z? arayarak servise dönü? sa?layabilir ve ücretsiz olarak kombinizin veya kliman?z?n yedek parça ile ilgili ya?ad??? problemi giderebilirsiniz. 0506 0 20 30 48 numaral? telefonumuzu arayarak mü?teri temsilcimiz ile ileti?ime geçerek istedi?iniz servis hizmetini alabilirsiniz.. Maltepe ilçesinin her semtinde hizmet veren Maltepe Vaillant Kombi Servisi bir telefon kadar yak?n. Maltepe bölgesinde ikamet ediyor iseniz Ayd?nevler Mahallesi nde büyükbakkalköy Mahallesi’nde Cevizli Mahallesinde Feyzullah Mahallesi’nde Gülsuyu Mahallesi’nde ?dealtepe Mahallesi’nde Küçük Yal? Mahallesi’nde Yal? Mahallesi’nde ve Zümrütevler Mahallesi’nde hizmet vermekteyiz.


Kombi Servis Numaralar?

Vaillant kombi veya kliman?z da ya?anan problemler k?? aylar?nda yo?unlukla yaz aylar?nda ise k?smen ya?anmaktad?r. Malumunuz K?? aylar? oldukça so?uk geçti?i için Vaillant kombiler daha yo?un bir ?ekilde çal??t?r?l?r 7/24 esas?na göre çal??an kombilerde çe?itli ar?zalar ve bak?m ihtiyaçlar? ortaya ç?kar. Vaillant kombi veya Vaillant klima tamiri bak?m? Ar?za giderildi ar?za kodlar?n?n tamiri ve çe?itli Vaillant kombi ar?zalar? için servisimizle ileti?ime geçebilirsiniz. Vaillant Servisi telefon numaram?z 0506 0 20 30 48 . Maltepe’de bulunan Vaillant servisi size hizmet için haz?r bulunmaktad?r. Kombilerin k?? aylar?nda yo?un kullan?m? nedeniyle ç?kan sorunlar servisimiz arayarak giderilir.. Maltepe Vaillant servisi ?stanbul’un güzel semti Maltepe ?lçesinde hizmet vermektedir.


Servis Numaralar?

Mü?teri temsilcimiz gerekli durumlarda servis açma i?lemi gerçekle?tirir.. Mü?teri temsilcimiz bilgileri ald?ktan sonra e?er müdahale edilebilecek bir ?mkan varsa telefon üzerinden E?er telefon üzerinde imkan?m?z olmadan servisinize gelmemize ihtiyaç var ise ustalar?m?z?n bilgilendirilerek evinize ula?malar? sa?lan?r. Maltepe Vaillant Servisi olarak telefon numaram?z? arad???n?zda mü?teri temsilcimiz sizinle ileti?ime geçecektir. Mü?teri temsilcimiz Öncelikle Vaillant kombinizle veya Vaillant kliman?z da ya?ad???n?z problem ile ilgili sizlerden bilgi alacakt?r.


Kombi Ar?za Servis Numaralar?

Öncelikle bize ula?aca??n?z telefon numaras? 7/24 aç?kt?r ve ?stedi?iniz zaman telefon ederek mü?teri temsilcimiz de ileti?ime geçebilirsiniz. Vialand kombin izle veya kliman?z da ya?ad???n?z ar?zay? pazar günleri aç?k olan servisimizde Hatta devletin koydu?u Bayram günlerinde y?lba?? gibi özel Bayram zamanlar?nda Kurban Bayram? Ramazan Bayram? gibi dini bayramlarda da hizmet veren servisimiz gerçekle?tirir.. Mü?teri temsilcimizden E?er servis hizmeti istiyor iseniz ayn? gün servis hizmeti verilmektedir. Maltepe Vaillant servisi olarak çal??ma saatlerimiz ?u ?ekildedir. Bununla birlikte arad???n?z saat itibariyle ak?am ona yak?n veya Ondan sonra arad???n?z zaman ayn? gün içerisinde servis hizmeti veremeyebiliriz bu durumlarda ertesi gün için servis hizmeti verilecektir.


Servis Numaralar?

Size bu konuda servis hizmetinin gerçekle?mesi gereken ücreti veya yedek parçan?n tak?l?p tak?lmayacak yahut makinenin teste tabi tutulmas? gerekti?i nedeniyle atölyeye götürülmesi gerekti?i ile ilgili bilgi verir.. Bu nedenle herhangi bir saat bilgisi maalesef veremiyoruz Tabii servisinize geli? durumu size ustalar?m?z taraf?ndan yar?m saat önce telefon edilerek bilgilendirilecektir. Ustam?z evinize geldi?inde Vaillant kombinin veya Vaillant kliman?z da ya?ad???n?z ar?zay? ustam?z anlatt???n?z da ustam?z Öncelikle Vaillant kombinizde veya Vaillant kliman?z da ya?anan ar?zay? bak?m? veya petek temizli?i ile ilgili sizi bilgilendirir.


Kombi Ar?za Servis Numaralar?

Mü?teri temsilcimiz ad?n?za aç?lan servis için öncelikle ki?isel Bilgilerinizi olan isim soyisim telefon numaras? ve adresinizi sizden isteyecektir. Servis ustalar?m?z servisinize gelmeden önce sizinle yar?m saat önce ileti?ime geçerek evinizde müsait olup olmad???m?z konusunda sizinle görü?ecek E?er müsaitseniz evinize Yar?m saat içerisinde gelecektir.. Bu bilgilerini ald?m ard?ndan bunlarla birlikte Vaillant kombinizde veya Vaillant kliman?z da ya?ad???n?z ar?za veya ar?za kodlar? veya bak?m hizmeti Bunun d???nda petek temizli?i hizmeti istiyor iseniz bunla ilgili ufak detayl? bilgiyi servis hizmetimizin ustalar?na iletecektir.


Kombi Ar?za Durumlar?

Bunun nedeni sizden daha önce servis açt?ran mü?terilerimiz de servisin ne kadar sürecek belirsizdir. Belirsiz olan servis süreleri bir sonraki servis için tam olarak ne zaman gidilece?i ile ilgili bilgi vermenizi güçle?tirmektedir.. Kombi ar?zas? ve klima ar?zas?nda 1 y?l servis garantisi veren servistir. Kombi ar?zas? ve klima ar?zas?nda 1 y?l servis garantisi v.eriyoruz Servis açt?rd?n?z servisin ne zaman gelece?i ile ilgili bilgi almak istedi?iniz mü?teri temsilciniz size kesin bir saat veremeyecek tir. Yani Vaillant kombi klima servisi olarak Maltepe bölgesinde hizmet verirken 7 gün 24 saat telefonlara bak?yor ayn? ?ekilde her gün istisnas?z tatil günü olmadan sabah 7 ile 22 saatleri aras?nda evinize servis hizmeti sunuyoruz.

sitemizi ziyaret ediniz

Posted on December 25, 2009 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>